pictobeam:29327462

Stream on Nov 15, 2020
๐Ÿ‚๐Ÿ’œ [eng / primal] cosy sightseeing vibes | !extralife

Stream details

2020-11-15 18:37:03
Started
2020-11-15 21:35:00
Finished
177
Stream duration
112
Hours watched
38
Avg. concur. viewers
58
Peak viewers
48.1 /hour
Viewers attendance
142
Total live views
0.7 /hour
Followers gain
2
Total followers
0
Subscriptions

VIDEO

  Find VOD for this stream

CLIPS

More info about this stream*

  • On average, each viewer watched 47 minutes of the broadcast.
  • Taking into account follows and unfollows, every 71 visitor followed the channel during the broadcast.
  • The peak of 58 viewers was recorded on 2020-11-15 20:10:00 while streaming FINAL FANTASY XIV Online.